Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник: Науковий збірник за минулі літа /Упоряд. Олеся Пошивайла; Худож. Юрко Пошивайло; Пер. на англ. Ігоря Пошивайла. – Київ – Опішне: Молодь – Українське Народознавство, 1993. – Кн. 1. – 520 с.

10/12/2019

Апостолами Українства на тлі віків постають Гончарі, які своїми непідвладними часу творіннями натхненно проповідували основоположні світоглядні ідеї Вітчизни. Вони творили глиняні письмена, звернені в прийдешність, а тому й сьогодні промовляють до нас, наснажуючи Вірою в прадавність і самодостатність власної культури.
Книга є першим на терені України збірником оригінальних матеріалів, цілком присвячених одному з найдревніших і найутаємниченіших ремесел. Його мета — через розмаїтість просторових і часових особливостей гончарних центрів створити цілісний образ самобутнього явища народної культури і в такий спосіб явити світові наші духовні надбання.