Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимірі українця кінця ХІХ — початку ХХ ст. / за ред. А. Клімашевського. Львів : Інститут народознавства НАН України; Харків : Раритети України, 2020. 256 с.; іл. (Серія «Зі скрині часу»)

12/01/2021

Альбом сформований за результатами резонансної виставки «Керамічний код Івана Левинського» (Львів, 2019–2020). Репродуковані у книзі понад 500 пам’яток ужиткової і будівельної кераміки кінця ХІХ — початку ХХ ст. дають уявлення про виняткове мистецьке явище, створене підприємницьким талантом українського архітектора Івана Левинського. Науково-популярні статті дослідників зі Львова, Опішні, Харкова розкривають перед читачем захопливу панораму закодованих у візуальних формах смислів, що постали в добу модерну — час, коли в пошуку власного національного виразу
з новою силою зазвучав мистецький діалог між Заходом і Сходом України.
Album powstał na podstawie wyników nagłośnionej wystawy „Kod ceramiczny Jana Lewińskiego” (Lwów, 2019–2020). Odtworzone w książce ponad 500 zabytków ceramiki użytkowej i budowlanej z przełomu XIX i XX w. pozwalają poznać wyjątkowe zjawisko artystyczne stworzone przez talent przedsiębiorczy ukraińskiego architekta Jana Lewińskiego. Artykuły naukowe i poznawcze badaczy ze Lwowa, Opiszni, Charkowa ujawniają czytelnikowi fascynującą panoramę znaczeń zakodowanych w formach
wizualnych, powstałych w epoce secesji — czasie, kiedy w poszukiwaniu własnego wyrazu narodowego z nową siłą zabrzmiał dialog artystyczny między Zachodem a Wschodem Ukrainy.
The album was created based on the celebrated exhibition, the “Ivan Levynskyi’s Ceramic Code” (Lviv, 2019–2020). Over 500 images of household and building ceramics of late 19th — early 20th centuries
shown in the book provide a glimpse of a unique art phenomenon, created by a talented Ukrainian entrepreneur and an architect Ivan Levynsky. The scientific and educational articles written by the researchers from Lviv, Opishnia, and Kharkiv bring to light an exciting picture of implications encoded in visual forms that emerged in the times of modernism — the times, when in a quest of our own national self-expression the artistic dialogue between the East and West of Ukraine grew even louder.